Email Alert | RSS    帮助
2014—2019年广州市耐多药肺结核管理策略实施效果分析
邝浩斌, 谢育红, 冯治宇, 覃红娟, 廖雅怡, 汪敏, 张宏, 袁园, 吴迪, 陈泽莹, 谭守勇
Analysis on the effect of management strategies for multidrug-resistant tuberculosis in Guangzhou from 2014-2019
KUANG Hao-bin, XIE Yu-hong, FENG Zhi-yu, QIN Hong-juan, LIAO Ya-yi, WANG Min, ZHANG Hong, YUANG Yuan, WU Di, CHEN Ze-ying, TAN Shou-yong
中国防痨杂志 . 2021, (2): 113 -118 .  DOI: 10.3969/j.issn.1000-6621.2021.02.003