Email Alert | RSS    帮助
2009—2017年新疆维吾尔自治区老年肺结核发现特征分析
董晓, 赵珍, 刘年强, 王森路, 崔燕
Analysis of the finding characteristics of pulmonary tuberculosis in the elderly population in Xinjiang Uygur Autonomous Region during 2009—2017
DONG Xiao, ZHAO Zhen, LIU Nian-qiang, WANG Sen-lu, CUI Yan
中国防痨杂志 . 2020, (9): 956 -961 .  DOI: 10.3969/j.issn.1000-6621.2020.09.013