Email Alert | RSS    帮助
宁夏地区“互联网+医疗”模式在结核病防治工作中的应用
刘广天, 刘涛, 王晓炜, 雷娟, 田晓梅, 王晓林
Application of “Internet+Medical Treatment” model in tuberculosis prevention and treatment in Ningxia
LIU Guang-tian, LIU Tao, WANG Xiao-wei, LEI Juan, TIAN Xiao-mei, WANG Xiao-lin
中国防痨杂志 . 2020, (7): 676 -681 .  DOI: 10.3969/j.issn.1000-6621.2020.07.007