Email Alert | RSS    帮助
探针导向重组酶介导等温扩增法检测MTB rpoB基因突变的应用价值
李鑫娜, 申辛欣, 王瑞白, 段素霞, 张瑞卿, 王瑞欢, 白雪丁, 凡国豪, 王金荣, 高源, 陈子巍, 马学军
Application value of probe-directed recombinase amplification assay in detecting MTB rpoB gene mutation
LI Xin-na, SHEN Xin-xin, WANG Rui-bai, DUAN Su-xia, ZHANG Rui-qing, WANG Rui-huan, BAI Xue-ding, FAN Guo-hao, WANG Jin-rong, GAO Yuan, CHEN Zi-wei, MA Xue-jun
中国防痨杂志 . 2020, (5): 481 -488 .  DOI: 10.3969/j.issn.1000-6621.2020.05.012