Email Alert | RSS    帮助
2013—2017年广东省涂阳肺结核时空分布特征
吴惠忠,周芳静,邹霞,陈亮,温文沛,周琳
Spatiotemporal characteristics on smear-positive pulmonary tuberculosis during 2013—2017 in Guangdong, China
Hui-zhong WU,Fang-jing ZHOU,Xia ZOU,Liang CHEN,Wen-pei WEN,Lin ZHOU
中国防痨杂志 . 2019, (12): 1283 -1288 .  DOI: 10.3969/j.issn.1000-6621.2019.12.009