Email Alert | RSS    帮助
2015—2017年浙江省登记涂阳肺结核患者的空间分析
王建美,张钰,秦楠,王岳,周琳,王伟炳
Spatial analysis on smear-positive pulmonary tuberculosis in Zhejiang province between year 2015 and 2017
Jian-mei WANG,Yu ZHANG,Nan QIN,Yue WANG,Lin ZHOU,Wei-bing WANG
中国防痨杂志 . 2018, (10): 1089 -1094 .  DOI: 10.3969/j.issn.1000-6621.2018.10.012