Email Alert | RSS    帮助
州市高校学生罹患肺结核的影响因素分析
潘桂珍,张晋昕,张琪,陈亮,卓文基,陈瑜晖,刘萍萍,钟耐容
Analysis of influencing factors of pulmonary tuberculosis in schools students in Guangzhou
Gui-zhen PAN,Jin-xin ZHANG,Qi ZHANG,Liang CHEN,Wen-ji ZUO,Yun-hui CHEN,Ping-ping LIU,Nai-rong. ZHONG
中国防痨杂志 . 2018, (7): 761 -767 .  DOI: 10.3969/j.issn.1000-6621.2018.07.017