Email Alert | RSS    帮助
黑龙江省农村居民肺结核防治知识抽样调查结果分析
王彦富,张淑娥,时宇,谢奉哲,王景慧,王真,张家睿,殷东,翟春城
Sampling survey of knowledge of pulmonary tuberculosis prevention and treatment on rural population in Heilongjiang province
Yan-fu WANG,Shu-e ZHANG,Yu SHI,Feng-zhe XIE,Jing-hui WANG,Zhen WANG,Jia-rui ZHANG,Dong YIN,Chun-cheng ZHAI
中国防痨杂志 . 2018, (7): 756 -760 .  DOI: 10.3969/j.issn.1000-6621.2018.07.016