Email Alert | RSS    帮助
2011—2015年湖北省神农架林区肺结核流行病学特征分析
陈自柏, 陈晨, 李国营, 周毅德, 王丽, 向玉华, 杜德运
Epidemiological characteristics of pulmonary tuberculosis in Shennongjia, Hubei during 2011-2015
CHEN Zi-bai, CHEN Chen, LI Guo-ying, ZHOU Yi-de, WANG Li, XIANG Yu-hua, DU de-yun
中国防痨杂志 . 2017, (12): 1362 -1366 .  DOI: 10.3969/j.issn.1000-6621.2017.12.021