Email Alert | RSS    帮助
浙江省12个区(县)分枝杆菌菌种鉴定及耐药相关基因特征分析
徐凯进 嵇仲康 胡海洋 毕晟 胡飞枢 郑琳 金秀媛 徐文杰 王淑婷 杨美芳 邵俊丹 李鹏程 黄艳芳 盛吉芳 李兰娟
Strain identification and analysis of drug resistance gene characteristics in M.tuberculosis strains from 12 districts in Zhejiang Province
XU Kai-jin,JI Zhong-kang,HU Hai-yang,BI Sheng,HU Fei-shu,ZHENG Lin,JIN Xiu-yuan,XU Wen-jie,WANG Shu-ting,YANG Mei-fang,SHAO Jun-dan, LI Peng-cheng, HUANG Yan-fang,SHENG Ji-fang,LI Lan-juan.
中国防痨杂志 . 2017, (2): 154 -157 .