Email Alert | RSS    帮助
提高抗结核药品固定剂量复合剂在省市级结核病定点医院推广使用的实施性研究
王倪, 黄飞, 竺丽梅, 曾谊, 张瑞梅, 耿红, 刘学法, 郑建刚, 宗佩兰, 曾忠, 李进岚, 蔡翠, 郭晓红, 钟引, 刘莉, 谢艳, 杜芳芳, 周林, 成诗明
Implementation study on promoting the use of anti-tuberculosis fixed-dose combination in provincial and prefecture tuberculosis designated hospitals
Wang Ni, Huang Fei, Zhu Limei, Zeng Yi, Zhang Ruimei, Geng Hong, Liu Xuefa, Zheng Jiangang, Zong Peilan, Zeng Zhong, Li Jinlan, Cai Cui, Guo Xiaohong, Zhong Yin, Liu Li, Xie Yan, Du Fangfang, Zhou Lin, Cheng Shiming
中国防痨杂志 . 2022, (9): 927 -933 .  DOI: 10.19982/j.issn.1000-6621.20220145