Email Alert | RSS    帮助
结核病重组蛋白亚单位疫苗研究进展
曹倩倩, 祝秉东, 牛红霞
Research progress on recombinant protein subunit vaccine of tuberculosis
CAO Qian-qian, ZHU Bing-dong, NIU Hong-xia
中国防痨杂志 . 2021, (9): 970 -974 .  DOI: 10.3969/j.issn.1000-6621.2021.09.019