Email Alert | RSS    帮助
2011—2020年福建省肺结核发病时空特征分析
周银发, 林淑芳, 戴志松, 魏淑贞, 陈代权
Temporal-spatial distribution of pulmonary tuberculosis in Fujian Province during 2011—2020
ZHOU Yin-fa, LIN Shu-fang, DAI Zhi-song, Wei Shu-zhen, CHEN Dai-quan
中国防痨杂志 . 2021, (8): 853 -856 .  DOI: 10.3969/j.issn.1000-6621.2021.08.019