Email Alert | RSS    帮助
222例儿童结核性脑膜炎的临床特征及其预后影响因素分析
杨汝铃, 龙晓茹, 张祯祯, 郑改焕, 赵瑞秋, 许红梅
Analysis of clinical features and influencing factors of prognosis in 222 children with tuberculous meningitis
YANG Ru-ling, LONG Xiao-ru, ZHANG Zhen-zhen, ZHEN Gai-huan, ZHAO Rui-qiu, XU Hong-mei
中国防痨杂志 . 2020, (10): 1053 -1060 .  DOI: 10.3969/j.issn.1000-6621.2020.10.009