Email Alert | RSS    帮助
2010—2019年青岛市学生肺结核流行病学特征分析
孙海燕, 李烁, 王忠东, 任志盛, 宋颂, 薛白, 张华强, 代晓琦
Characteristics of the tuberculosis epidemic in schools in Qingdao in 2010—2019
SUN Hai-yan, LI Shuo, WANG Zhong-dong, REN Zhi-sheng, SONG Song, XUE Bai, ZHANG Hua-qiang, DAI Xiao-qi
中国防痨杂志 . 2020, (9): 994 -997 .  DOI: 10.3969/j.issn.1000-6621.2020.09.021