Email Alert | RSS    帮助
结核病患者产生病耻感与领悟社会支持的相关性研究
刘晓莉, 雷丽梅, 郭周莉, 黄殷, 徐静, 赵霞, 王燕, 付莉
Study on the relationship of stigma and social support of tuberculosis patients
LIU Xiao-li, LEI Li-mei, GUO Zhou-li, HUANG Yin, XU Jing, ZHAO Xia, WANG Yan, FU Li
中国防痨杂志 . 2020, (9): 1002 -1008 .  DOI: 10.3969/j.issn.1000-6621.2020.09.023