Email Alert | RSS    帮助
结核分枝杆菌糖代谢的研究进展
屈孟锦, 梁正敏, 王元智, 周向梅
Research progress of carbohydrate metabolism of Mycobacterium tuberculosis
QU Meng-jin, LIANG Zheng-min, WANG Yuan-zhi, ZHOU Xiang-mei
中国防痨杂志 . 2020, (8): 874 -879 .  DOI: 10.3969/j.issn.1000-6621.2020.08.018