Email Alert | RSS    帮助
含贝达喹啉方案治疗耐多药肺结核对患者心电图QT间期的影响
谢莉, 高静韬, 马丽萍, 张立群, 孔忠顺, 吴晓光, 刘荣梅, 陈红梅, 宋艳华, 李雪莲, 黄麦玲, 李强, 吕子征, 刘宇红, 高孟秋
Effect of bedaquiline-containing regimen on QT interval in patients with multidrug-resistant tuberculosis
XIE Li, GAO Jing-tao, MA Li-ping, ZHANG Li-qun, KONG Zhong-shun, WU Xiao-guang, LIU Rong-mei, CHEN Hong-mei, SONG Yan-hua, LI Xue-lian, Huang Mai-ling, LI Qiang, Lv Zi-zheng, LIu Yv-hong, Gao Meng-qiu
中国防痨杂志 . 2020, (7): 687 -694 .  DOI: 10.3969/j.issn.1000-6621.2020.07.009