Email Alert | RSS    帮助
服用利福平后两个时间点监测血药浓度的研究
张培泽, 郑俊峰, 曹炜鹏, 王玉香, 陈涛, 付亮, 邓国防
Study of the serum concentration at two time points after taking rifampicin
ZHANG Pei-ze, ZHENG Jun-feng, CAO Wei-peng, WANG Yu-xiang, CHEN Tao, FU Liang, DENG Guo-fang
中国防痨杂志 . 2020, (5): 493 -497 .  DOI: 10.3969/j.issn.1000-6621.2020.05.014