Email Alert | RSS    帮助
HIV感染/AIDS者结核感染的影响因素分析
张兴,王凤鸣,吕旭峰,华天齐,张学军,蒋靖怡,丁陈丽,朱伟,夏国栋,吉俊敏,赵飞
Analysis of influencing factors of Mycobacterium tuberculosis infection in HIV/AIDS patients
ZHANG Xing,WANG Feng-ming,LYU Xu-feng,HUA Tian-qi,ZHANG Xue-jun,JIANG Jing-yi,DING Chen-li,ZHU Wei,XIA Guo-dong,JI Jun-min,ZHAO Fei
中国防痨杂志 . 2020, (4): 360 -365 .  DOI: 10.3969/j.issn.1000-6621.2020.04.011