Email Alert | RSS    帮助
尘肺患者并发肺结核的易感因素研究进展
牟菁,白丽琼,姜顾礼,王一任,曾小敏
Study progress on susceptibility factors of developing pulmonary tuberculosis in pneumoconiosis patients
Jing MU,Li-qiong BAI,Gu-li JIANG,Yi-ren WANG,Xiao-min ZENG
中国防痨杂志 . 2018, (4): 420 -424 .  DOI: 10.3969/j.issn.1000-6621.2018.04.014