Email Alert | RSS    帮助
一种新型医用动态空气消毒机对MTB等病原微生物杀菌效果的研究
刘志永,王帅,张天宇,土井教生,谭守勇,谢小保,高亚敏,唐运祥,姜火风,谢武
Study on the bactericidal effect using a new type of medical dynamic air disinfector on MTB and other pathogenic microorganisms
Zhi-yong LIU,Shuai WANG,Tian-yu Zhang,Doi Norio,Shou-yong TAN,Xiao-bao XIE,Ya-min GAO,Yun-xiang TANG,Huo-feng JIANG,Wu XIE
中国防痨杂志 . 2018, (4): 411 -415 .  DOI: 10.3969/j.issn.1000-6621.2018.04.012