Email Alert | RSS    帮助
治愈的肺结核患者治疗前后血清蛋白双向电泳初步比较分析
杨瑜 谢贝 吴玲 孟繁荣 王楠 雷杰 张言斌 彭德虎 谭守勇 刘志辉
Preliminary comparative analysis of serum proteins from cured pateints with pulmonary tuberculosis before and after treatment by two dimension electrophoresis
YANG Yu, XIE Bei, WU Ling, MENG Fan-rong, WANG Nan, LEI Jie, ZHANG Yan-bin, PENG De-hu, TAN Shou-yong, LIU Zhi-hui
中国防痨杂志 . 2017, (3): 315 -317 .